SLÄKTEN KEMPE.


Familjeregistret bygger på mina egna forskningar och Hasselbergs utredning. Även någon annan källa förekommer men alla källor är tydligt noterade i den "fria texten".
Filen är ganska omfattande med mycket ”fri text” och uppgifter in på 1900-talet.
Om du söker någon speciell person eller plats, använd din browsers sökfunktion så hittar du snabbt vad du söker.

Följande utredning om släkten Kempe berättades av en Kempe-ättling och är återgivet av Hasselberg i "Graningesläkter" volym I fol. 52, 53 och 54.

På traditionens väg hava vi oss bekant, att av tvenne bröder, som voro militärer och efter något krig kommo upp till Stockholm, begick den ene dråp och blev insatt på en smedja, men fick tillfälle att rymma till Graninge.
Här fick han sitt arbete och det säges att han varit någon förman över smederna. Den äldste Kempe som funnits antecknat i Långsele kyrkoböcker, dit Graninge denna tid hörde, är född 1682, och från honom känna vi våra förfäder intill nuvarande tid.
Nu har den framstående släktforskaren Paul Meijer Granqvist kommit till följande resultat angående vår släkt före 1682.
Enligt hans forskningar skulle vår äldste stamfader vara Anders Petri, vilken föddes å Kämpagården i Eriksberg vid Skara och dog som präst i senare delen av 1500-talet. Hans söner voro CHRISTOFFER Andersson Kämpe, handlande i Nylödöde (senare Göteborg). OLOV, fader till kyrkoherden i Köla, Värmland, Anders Kämpe. MAGNUS, fader till kyrkoherden i Lappfjärd, Finland, Anders Kämpe. JOHANNES, far till Samuel Kempensköld.
Christoffer Andersson Kämpes son var biskopen i Skara Johannes Kempe. Dennes son var kyrkoherden Fogelås (nära Hjo) Christoffer Kämpe, dessutom fyra yngre söner och 4 yngre döttrar.
Kyrkoherden Christoffer Kämpe hade 8 barn, 3 gossar och 5 flickor. Efter avslutandet av Karl XI:s krig 1679 (genom freden i Lund) kommo de till Stockholm, där de hade en farbroder Sven, som var handelsman och kanske något tagit sig an dem. Tvenne av dessa bröder Kämpe var Johan och Gustav, den förre född 1660 och den senare 1663. Trots sin ungdom hade dom deltagit i kriget där Johan avancerat till underofficer (i vilken grad säges icke) och Gustav som trumpetare. De kvarstannade vid militären men blott efter ett par år heter det om Johan Kämpe, att han kom i olycka för halslös gärning och sedan höres ej vidare om honom. Brodern Gustav blev arklimästare men drunknade. Den tredje brodern Henrik stupade vid Poltava 1709.

Johan Kämpes öden sammanfalla på ett slående sätt med vad vi på traditions väg veta om vår ättefader. Som sagt är den äldste Kämpe, som funnits antecknad i Långsele kyrkoböcker, född 1682, så att detta lämnar rum för vad som hände Johan Kämpe efter 1679.
Den ovan nämnde biskopssonen Christoffer Kämpe (Johan Kämpes far) var gift med Ingrid Örnevinge och hennes far Gustav Eriksson Örnevinge hade adlats såsom son på sidolinjen av greve Erik Brahe, en av de herrar, som under striderna mellan Sigismund och hertig Karl, stodo på konungens sida. Den adlade sonen fick i sitt vapen samma örnvingar som ingå i Brahes vapen. Denne Erik Brahe åter var son av riksdrotsen, greve Per Brahe d.ä. samt sonson av den i Stockholms blodbad 1520 halshuggne Joakim Brahe och Margareta Eriksdotter, Gustav Vasas syster. Dessa bägges farmoder Birgitta var syster till Sten Sture d.ä. och hon återigen var systerdotter till konung Karl Knutsson, vilken åter härstammade från Israel Birgersson, den heliga Birgittas broder. Dessa åter voro barn till Upplandslagmannen Birger Pedersson, död 1328.

Hasselberg kommenterar detta sålunda:
Med för mig nu tillgängliga källor kan jag icke kontrollera riktigheten av denna redogörelse. Att den finska prästsläkten Kempe var kommen från Sverige finner jag av Suolahlis "Finlands prästerskap etc.". Som stamfader för ätten Kempensköld upptager Svenska adelns ättartavlor Johannes Andreae Kempe, Vestrogothus skolman, sedan kyrkoherde i Strängnäs stift, död 1620. Den angivne fadern Anders Petri finnes sålunda icke nämnd.
Om emellertid uppgifterna om Johan Kempe äro riktiga, vilka de ju, såvida det är en hederlig person som verkställt utredningen, böra vara, är sannolikheten för släktledningens riktighet mycket stor. Att Anders Kempes son hette Johan stärker ytterligare sannolikheten, ty äldste sonen uppkallades på denna tid vanligen efter farfadern. Även namnet Anders, som bl.a. burits av biskopen, hade i gamla Kempesläkten klang och tradition.

Jag är naturligtvis tacksam för kompletteringar och rättelser.
Tillbaka till registret

Utredningen första gången utlagd i januari 1997.
Uppdaterad 9 mars 1997.

 Familj 1
 Anders Johansson Kempe, född 1 sept 1682, död (begravd 18 aug 1754)
 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y). Mästarsmed i Graninge Bruk,
 Graninge sn (Y).
 Vigselår enligt Tomas Sahlin. Mästare vid bruket, död av slag i en
 ålder av 72 år, 1 vecka och 6 dagar enligt dödboken. Födelsedatum 
 beräknat efter dödbokens uppgifter.                
 Äldste historiskt kände stamfadern.                
 Ur Hasselberg, Graningesläkter volym1 fol. 43.          
 Om släktens Kempes härstamning berättas följande släktsägen, om i 
 detalj verklig tradition eller i senare tider påbättrad må vara  
 osagd. Stamfadern skall ha varit militär i lägre officersgrad och 
 som överste för sitt regemente eller eljest överordnad haft    
 sedemera generalen och guvernören Karl Sparre, Graninge Bruks   
 grundare. Den unge Kempe råkade emellertid begå halslös gärning  
 (d.v.s. gärning, som skulle som skulle sonas med halshuggning,  
 antagligen ett dråp) och sattes rannsakningshäkte i Stockholm, men
 Sparre, som fäst sig vid mannen, ombesörjde att han fick rymma  
 samt tog honom till sitt avlägsna Graninge Bruk (anlagt 1673), där
 han blev "pådrivare" och inspektor. Han gifte sig där och hans  
 barn blev smeder vid bruket.                   
 
 Gift 1709 med 
 Sara Persdotter, född 1679 i Österflo1, Långsele sn (Y),
 död (begravd 13 april 1760) i Graninge Bruk, Graninge sn (Y). Bosatt
 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
 Vigselår enligt Tomas Sahlin. Ursprung enligt Eie och Tomas    
 Sahlin. Mäster Kiempes änka, hustru död av ålderdom 81 år gammal, 
 enligt dödboken. Födelseår beräknat efter dödbokens uppgifter.  
 Även källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol.43.      
 
 Barn:
 Johan Andersson Kempe, född 1715 ca, se familj 2.
 Anna Andersdotter Kempe, född 1721 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y),
  död 27 maj 1798 i Gammelgården, Graninge sn (Y). Bosatt i Gammelgården2,
  Graninge sn (Y).
  Pigan Annika Kiempe vid Bruket i vigselboken. Ur dödboken: Avlidne
  landbonden Olof Johanssons änka Anna Kiempe i Gammelgården död i 
  sitt 77:e års ålder. Ingen uppgift om begravningsdag eller    
  dödsorsak. Födelseår beräknat efter dödbokens uppgifter.     
  Endast namnuppgift Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol. 15.  
                                   
  Gift 27 dec 1746 i Långsele sn (Y) med 
  Olof Johansson, född 1726 i Gammelgården2, Graninge sn (Y), död 1778.
  Landbonde i Gammelgården2, Graninge sn (Y).
  Födelse och dödår enligt Tomas Sahlin. Olof Johansson i      
  Gammelgården i vigselboken. Morgongåva 30 lod silver. Dödår se  
  makan. Landbonde i Gammelgården efter fadern enligt Hasselberg;  
  Graningesläkter volym 1 fol. 15.                 
 Elisabet Andersdotter Kempe, född 1722 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y),
  död 14 juli 1796 i Wojen, Graninge sn (Y). Bosatt i Wojen,
  Graninge sn (Y).
  Pigan Lisa Kiempe på Bruket i vigselboken. Ur dödboken: Änkan   
  Lisa Kiempe ifrån Wojen, död av lungsot inemot 74 år gammal.   
  Begravd 24/7. Födelseår beräknat efter dödboken. Även Hasselberg; 
  Graningesläkter volym 3 fol.43.                  
  Gift 29 dec 1754 i Långsele sn (Y) med 
  Johan Johansson, född 1723 i Gammelgården2, Graninge sn (Y),
  död .. dec 1787 i Wojen, Graninge sn (Y). Landbonde i Wojen,
  Graninge sn (Y).
  MG 20 ? plåtar. Dagsverkskarl i Gammelgården i vigselboken.    
  Ur dödboken: Landbonden Jan Jansson i Wojen, död av vattusot   
  63 år gammal. Födelseår beräknat efter dödår. Ingen död eller   
  begravningsdag noterad i dödboken.                
 Sara Andersdotter Kempe, född 17 mars 1726 i Graninge Bruk,
  Graninge sn (Y), död (begravd 17 febr 1740) i Graninge Bruk,
  Graninge sn (Y). Bosatt i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
  13 år och 11 månader i dödboken. Även Hasselberg; Graningesläkter 
  volym 3 fol.43.                          
  
 
 Familj 2
 Johan Andersson Kempe (från familj 1), född 1715 ca, död f 1787
 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y). Mästarsmed i Graninge Bruk,
 Graninge sn (Y).
 Ursprung, födelse och dödår enligt Eie. Mästersven i vigselboken. 
 Ej funnen i Graninge dödbok. Förmodligen död före 1787.      
 Ursprung även källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol.43 och
 volym 3 fol.43..                         
 
 Gift 12 okt 1738 i Långsele sn (Y) med 
 Brita Nilsdotter. Bosatt i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
 Okänt ursprung. Hasselberg säger inte heller något om hennes   
 ursprung. Piga i Graninge i vigselboken.             
 Även källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol.43 och volym 3 
 fol.43..                             
 
 Barn:
 Anders Johansson Kempe, född 12 sept 1739 i Graninge Bruk,
  Graninge sn (Y), död 18 mars 1740 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
  Bosatt i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
  Döpt 16/9. 1/2 år och 6 dygn enligt dödboken. Begravd 30/3,    
  Dödår enligt Hasselberg/Lena Melin.                
 Barbro Johansdotter Kempe, född 8 sept 1740 i Graninge Bruk,
  Graninge sn (Y), död 18 aug 1789 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
  Bosatt i Långsjön, Graninge sn (Y).
  Döpt 14/9. Bosatt i Långsjön enligt dopboken 1772-06-27.     
  Ur dödboken: Änkan Barbro Norling på bruket död av hetsig feber  
  49 år gammal. Begravd 30/8.                    
  Bekräftande uppgifter i Hasselberg; Graningesläkter volym 1    
  fol.24.                              
  Gift 12 okt 1760 i Långsele sn (Y) med 
  Johan Norling, född i Byn, Fors, död f 1787. Torpare i Långsjön,
  Graninge.
  Okänt ursprung. Möjligen från Byn i Fors socken. Se sonen Jonas. 
  Möjligen från Långsjötorp, Graninge. Morgongåva 30 lod silver.  
  Bosatt i Långsjön enligt dopboken 1772-06-27. Förmodligen död före
  1787. Ej funnen i HFL eller dödboken.               
  Bekräftande uppgifter Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol.24. 
 Anders Johansson Kempe, döpt 23 jan 1743, se familj 3.
 Sara Johansdotter Kempe, född 30 dec 1744 i Graninge Bruk,
  Graninge sn (Y), död (begravd 4 april 1748) i Graninge Bruk,
  Graninge sn (Y). Bosatt i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
  Döpt 1/1 1745. Död i en ålder av 3 år och 3 månader enligt    
  dödboken.                             
 Nils Johansson Kempe, född 15 mars 1746 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y),
  död (begravd 17 april 1748) i Graninge Bruk, Graninge sn (Y). Bosatt
  i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
  Döpt 16/3. Död i en ålder av 2 år, 2 veckor och 6 dagar enligt  
  dödboken.                             
 Brita Johansdotter Kempe, född 7 jan 1748 i Graninge Bruk,
  Graninge sn (Y). Bosatt i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
  Döpt 8/1. Jungfru och hammarsmedsdotter i Sollefteå        
  vigselregister. HFL Graninge Bruk 1814 s.56. Inhysänka. HFL    
  Graninge Bruk 1815-1822 s.66, änka. Struken, förmodligen död men 
  ej funnen i Graninge dödbok. HFL uppger födelsedatum till     
  1746-01-07. Dock är 1748 rätt enligt Långsele dopbok. (Nämnes 1778
  ogift men änka 1814. Har troligen varit gift utom Graninge,    
  Hasselberg; Graningesläkter volym 3 fol.43.)           
  Gift 17 nov 1782 i Sollefteå sn (Y) med 
  Olof Röden. Bruksbokhållare i Sollefteå sn (Y).
  Bruksbokhållare Olof Rödén i Sollefteå vigselregister.      
 Nils Johansson Kempe, född 25 sept 1749, se familj 4.
 Johan Johansson Kempe, född 29 juni 1753 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
  Bosatt i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
  Döpt 1/7. Lärodräng, nämnd 1778. Hasselberg; Graningesläkter volym
  3 fol.43.                             
                                   
  
 
 Familj 3
 Anders Johansson Kempe (från familj 2), född (döpt 23 jan 1743)
 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y), död 8 febr 1801 i Graninge Bruk,
 Graninge sn (Y). Spiksmed, mästare i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
 Dopdatum. Ur dödboken: Spiksmeden, mästaren Anders Kiempe, död  
 av vattusot i en ålder av 58 år och 14 dagar. Begravd 11/3.    
 Stamfader för nuvarande Graninge-Kempar. Hasselberg;       
 Graningesläkter volym 1 fol.43 och volym 3 fol.43.        
 
 Gift med 
 Märta Eriksdotter, född 30 maj 1747 i Östergraninge1, Graninge sn (Y),
 död 20 maj 1814 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y). Bosatt i Graninge Bruk,
 Graninge sn (Y).
 Döpt den 31/5 till Märetha. Moderns namn Annicha. HFL Graninge  
 Bruk 1805-1814 s.18. Dödår enligt HFL. Noterat, njuter fattigdel. 
 Ur dödboken: Smedsänkan Märta Kiempe på Bruket, död av slag i en 
 ålder av 66 år 11 månader och 20 dagar. Ingen uppgift om     
 begravningsdag.                          
 Även källa: Hasselberg; Graningesläkter volym 1 mellan sidan 6 och
 7 och volym 1 fol.43.                       
 
 Barn:
 Erik Andersson Kempe, född 1769 ca i Graninge Bruk, Graninge sn (Y), död 
  i Graninge Bruk, Graninge sn (Y). Bosatt i Graninge Bruk,
  Graninge sn (Y).
  Troligen född 1769. Nämnd 1786 och 1788. Alla uppgifter källa   
  Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol.44.            
 Johan Andersson Kempe, född 17 jan 1771, se familj 5.
 Anders Andersson Kempe, född 3 febr 1778, se familj 6.
 Anna Brita Andersdotter Kempe, född 28 jan 1781 i Graninge Bruk,
  Graninge sn (Y). Bosatt i Östanå Bruk, Viksjö sn (Y).
  Döpt 29/1. HFL Graninge Bruk 1805 s.18. Noterat: Gift, flyttat  
  till Viksjö. Ur Graninge vigselbok: Mästersvennen Eric Westerberg 
  ifrån Wiksjö Bruk med smedsdottern Anna Brita Kiempe på Bruket.  
  Även källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol.44.      
  Gift 13 okt 1805 i Graninge sn (Y) med 
  Erik Vesterberg, född i Viksjö. Mästarsven i Östanå Bruk, Viksjö.
  Ur Graninge vigselbok: Mästersvennen Eric Westerberg ifrån Wiksjö 
  Bruk med smedsdottern Anna Brita Kiempe på Bruket.        
  Även källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol.44.      
 Per Andersson Kempe, född 25 mars 1784 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y),
  död 25 mars 1791 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y). Bosatt
  i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
  Döpt 28/3. Ur dödboken: Spiksmedsmästaren Anders Kempes och dess 
  hustru Märta Kempes lilla son Per, död av kallbrand 7 år gammal. 
  Begravd 3/4.                           
  Även källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol.44.      
 Nils Andersson Kempe, född 15 juni 1789 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
  Bosatt i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
  Döpt 16/6. HFL Graninge Bruk 1805-1809 s.18. Noterat 1809: Borta. 
  Samma uppgifter Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol.44.    
  
 
 Familj 4
 Nils Johansson Kempe (från familj 2), född 25 sept 1749 i Graninge Bruk,
 Graninge, död 10 nov 1819 i Graninge Bruk, Graninge. Spiksmed
 i Graninge Bruk, Graninge.
 Döpt 29/9. Spiksmed i vigselboken 1793. HFL Graninge Bruk 1805-  
 1814 s.31 nr23. HFL Graninge Bruk 1815-1819 s.51 hos dotter Brita.
 Noterat död 1820. Ur dödboken: Spiksmeden Nils Kämpe, död av slag 
 i en ålder av 70 år, 1 månad och 15 dagar. Ingen uppgift om    
 begravningsdag.                          
 
 Gift 1775 ca med 
 Sara Andersdotter, född 7 maj 1751 i Wojen1, Graninge sn (Y), död 1786
 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y). Bosatt i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
 Döpt 9/5. Troligen död 1786. Sista barnet föddes 1786 och Graninge
 dödbok började föras 1787. Vigselår beräknat.           
 
 Gift 6 okt 1793 i Långsele sn (Y) med 
 Malin Persdotter, född 13 dec 1748 i Böle2, Graninge sn (Y),
 död 8 mars 1810 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y). Bosatt i Graninge Bruk,
 Graninge sn (Y).
 Döpt 18/12. Piga från Böle i vigselboken. HFL Graninge Bruk    
 1805-1810 s.31 nr23. Ur dödboken: Spiksmedsmästaren Nils Kiempes 
 hustru Malin Persdotter död av slag 61 år 2 månader och 26 dagar 
 gammal. Ingen uppgift om begravningsdag.             
 
 Barn i första giftet:
 Johan Nilsson Kempe, född 27 dec 1776 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y),
  död 1776 ca i Graninge Bruk, Graninge sn (Y). Bosatt i Graninge Bruk,
  Graninge sn (Y).
  Döpt 28/12. Klockare Klingberg med flera från Sollefteå som    
  dopvittnen. Död späd enligt Hasselberg; Graningesläkter volym 3  
  fol.44.                              
 Brita Nilsdotter Kempe, född 14 dec 1777 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y),
  död 26 dec 1830 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y). Bosatt i Graninge Bruk,
  Graninge sn (Y).
  Döpt 21/12. Dopvittne bl.a. Hans Andersson i Wojen. Smedsdotter  
  vid Graninge Bruk i vigselboken. HFL Graninge Bruk 1810-1814 s31. 
  HFL Graninge Bruk 1815-1825 s.51. 40 år gammal enligt dopboken  
  1816. HFL Graninge Bruk 1826-1830 s.44 Noterat: Död 1830-12-26. Ur
  dödboken: Dagakarlen Johan Erssons hustru Brita Nilsdotter på   
  Bruket, död av inflamatorisk feber 53 år, 2 månader och 12 dagar 
  gammal. Begravd 23/1 1831.                    
  Gift 25 nov 1810 i Graninge sn (Y) med 
  Jan Eriksson, född 27 sept 1785. Dagakarl i Graninge Bruk,
  Graninge sn (Y).
  Okänd födelseort. Födelsedatum enligt HFL. HFL Graninge Bruk   
  1810-1814 s.31. Bruksarbetare i vigselboken första giftet. HFL  
  Graninge Bruk 1815-1825 s.51, dagakarl. HFL Graninge Bruk     
  1826-1837 s.44, dagakarl. Dagakarlen, änklingen Johan Ersson på  
  Bruket, 48 år, enligt vigselboken. Förmodade brodern Pehr Ersson 
  dopvittne 1835.                          
 Anders Nilsson Kempe, född 21 aug 1779 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y),
  död 1779 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y). Bosatt i Graninge Bruk,
  Graninge sn (Y).
  Döpt 22/8. Död späd enligt Hasselberg; Graningesläkter volym 3  
  fol.44.                              
 Anders Nilsson Kempe, född 8 juli 1781 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y),
  död 10 juni 1805 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y). Spiksmedsgesäll
  i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
  Döpt samma dag. HFL Graninge Bruk 1805 s.31. Ur dödboken:     
  Spiksmedsgesällen Anders Kiempe på Bruket, död av förkylning   
  24 år gammal. Ingen uppgift om begravningsdag.          
 Sara Nilsdotter Kempe, född 1 jan 1786 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
  Bosatt i Härnösand sn (Y).
  Döpt 2/1. Noterat i dopboken: Bortflyttat till Sollefteå. Piga i 
  Wojen 1805, flyttade sedan till Härnösand. Hasselberg;      
  Graningesläkter volym 3 fol.44.                  
  Gift 22 maj 1809 med 
  Jöns Edin, född 1783. Fiskare, borgare i Härnösand sn (Y).
  Alla uppgifter Hasselberg; Graningesläkter volym 3 fol.44.    
  
 
 Familj 5
 Johan Andersson Kempe (från familj 3), född 17 jan 1771 i Graninge Bruk,
 Graninge sn (Y), död 1 febr 1822 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
 Manufaktursmed i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
 Döpt 20/1 till Johannes. Smedsdrängen Johan Kiempe i vigselboken. 
 HFL Graninge Bruk 1805-1814 s.25, dagakarl. HFL Graninge Bruk   
 1815-1822 s.36, dagakarl. Ur dödboken: Manufaktursmeden Jan Kempe 
 på Bruket, död av halssjukdom i en ålder av 50 år, 11 månader och 
 6 dagar. Ingen uppgift om begravningsdag.             
                                  
 
 Gift 5 maj 1793 i Graninge sn (Y) med 
 Elisabet Nilsdotter Frisk, född 9 maj 1771 i Graninge Bruk,
 Graninge sn (Y), död 18 aug 1840 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y). Bosatt
 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
 Döpt 10/5. Smedsdottern Lisa Frisk i vigselboken. HFL Graninge  
 Bruk 1805-1814 s.25. 35 år gammal enligt dopboken 1806. HFL    
 Graninge Bruk 1815-1825 s.36. 46 år gammal enligt dopboken 1816. 
 HFL Graninge Bruk 1826-1837 s.32, änka.              
 Dödår enligt källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol.44.  
                                  
                                  
 
 Barn:
 Anders Johansson Kempe, född 31 maj 1793 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y),
  död 23 mars 1796 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y). Bosatt
  i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
  Döpt samma dag. Ur dödboken: Smeden Jan Kiempes son Anders,    
  död av koppsmittan, 3 år gammal, och begravd 28/3.        
 Sara Johansdotter Kempe, född 19 febr 1796 i Graninge Bruk,
  Graninge sn (Y), död 22 mars 1876 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
  Bosatt i Graninge bruk, Graninge sn (Y).
  Döpt 21/2. HFL se fadern. Noterat i HFL: Ofärdig. HFL Graninge  
  Bruk 1815-1824 s.36. Struken, noterat: sjuklig. HFL Forse Bruk  
  1821-1822 s.40, piga. Pigan Sara Kiempe på Bruket i vigselboken. 
  HFL Graninge Bruk 1826-1831 s.59. Noterat: Till fol.32. HFL    
  Graninge Bruk 1832-1835 s.32, Olof Jonssons änka. Noterat:    
  Befriad, från fol.59.                       
  (Var många år i tjänst hos brukspredikant Jonas Sehlstedt och U J 
  Sehlstedt i Hult, därefter hos släktingar på bruket. Hon dog först
  22 mars 1876 av ålderdomssvagheter, över 80 år gammal. Källa   
  Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol.44.)           
                                   
  Gift 19 april 1824 i Graninge sn (Y) med 
  Olof Jonsson, född 30 jan 1789, död 4 maj 1830 i Långsele sn (Y).
  Bruksgetare, lapp i Graninge Bruk, Graninge.
  Okänt ursprung. Födelseår enligt HFL. Bruksgetaren Olof Jonsson  
  från Bruket i vigselboken. HFL Graninge Bruk 1826-1830 s.59,   
  getare. Noterat: Död 1830-05-04. Brodern övertar getararbetet. Ur 
  dödboken: Bruksgetarn Olof Jönsson på Bruket död 41 år, 3 månader 
  och 4 dagar. Drunknade vid övergången från Västerflo till Nässe  
  och begravdes på Styrnäs kyrkogård. (Begravdes först 20 februari 
  1831 enligt enligt källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1   
  fol.44.)                             
 Märta Johansdotter Kempe, född 24 dec 1798 i Graninge Bruk,
  Graninge sn (Y), död 30 nov 1850 i Graninge Bruk?, Graninge sn (Y).
  Bosatt i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
  Döpt 25/12. HFL Graninge Bruk 1805 och 1808-1813 s.25. HFL    
  Graninge Herrgård 1815 s.4, piga. Noterat: Född i Graninge.    
  Flyttat till Forse, attest. HFL Graninge Bruk 1820-1821 s.36,   
  struken.                             
  (Icke anträffad efter 1821. Död 1850-11-30. Källa Hasselberg;   
  Graningesläkter volym 1 fol.44.)                 
 Nils Johansson Kempe, född 8 sept 1801, se familj 7.
 Anders Johansson Kempe, född 25 maj 1804 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y),
  död 4 juni 1806 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y). Bosatt i Graninge Bruk,
  Graninge sn (Y).
  Döpt 27/5. HFL se fadern. Ur dödboken: Barnet Anders Jonsson   
  Kiempe, död av ris? 2 år och 1 månad. Ingen uppgift om      
  begravningsdag.                          
 Johan Johansson Kempe, född 20 sept 1806, se familj 9.
 Anders Johansson Kempe, född 23 dec 1809, se familj 11.
 Per Johansson Kempe, född 21 sept 1813, se familj 12.
 Erik Johansson Kempe, född 10 jan 1817, se familj 13.
 
 
 Familj 6
 Anders Andersson Kempe (från familj 3), född 3 febr 1778 i Graninge Bruk,
 Graninge sn (Y), död 30 okt 1842 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
 Manufakturmed i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
 Döpt 8/2. Factorismeden Anders Kiempe på Bruket i vigselboken. HFL
 Graninge Bruk 1805-1814 s.18. HFL Graninge Bruk 1815-1825 s.32.	 
 HFL Graninge Bruk 1826-1837 s.28, manufaktursmed.         
 Alla uppgifter efter 1837 källa Hasselberg; Graningesläkter volym 
 1 fol. 52.                            
 
 Gift 27 okt 1805 i Graninge sn (Y) med 
 Maria Magdalena Asmundsdotter Lögdberg, född 21 dec 1777 i Graninge Bruk,
 Graninge sn (Y), död 3 maj 1843 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y). Bosatt
 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
 Döpt 24/12 till Maja Lena. Inga dopvittnen. Smedsdottern Maria  
 Magdalena Lögdberg på Bruket i vigselboken. HFL Graninge Bruk 1805
 s.9. Noterat i HFL, till Forse Bruk. HFL Graninge Bruk 1805-1814 
 s.18. 27 år gammal enl. dopboken 1806. 30 år gammal enligt    
 dopboken 1807. HFL Graninge Bruk 1815-1825 s.32. HFL Graninge Bruk
 1826-1837 s.28. Alla uppgifter efter 1837 källa Hasselberg;    
 Graningesläkter volym 1 fol. 52.                 
 
 Barn:
 Märta Andersdotter Kempe, född 16 jan 1806 i Graninge Bruk,
  Graninge sn (Y), död 29 dec 1871 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
  Bosatt i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
  Döpt 19/1. HFL se fadern. HFL Graninge Bruk 1815-1825 s.32. HFL  
  Graninge Bruk 1826-1832 s.28. Noterat: Från fol.3 till fol.3. HFL 
  Graninge Bruk 1832 s.3, piga. Struken. Noterat: Från fol. 28.   
  Mästarsmedsdottern Märta Kempe vid Bruket, 26 år, i vigselboken. 
  HFL Graninge Bruk, 1:a rotan, 1832-1837 s.9.           
  Alla uppgifter efter 1837 källa Hasselberg; Graningesläkter volym 
  1 fol. 55.                            
  Gift 11 nov 1832 i Graninge sn (Y) med 
  Jan Jönsson Flemström, född 16 juli 1802 i Graninge Bruk,
  Graninge sn (Y), död 29 maj 1848 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
  Mästarsmed i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
  Döpt 20/7 till Jan. HFL Graninge Bruk 1815-1824 s.9.       
  Hammarsmedsmästaren Johan Jönsson Flemström vid bruket, 30 år, i 
  vigselboken. HFL Graninge Bruk, 1:a rotan, 1826-1837 s.9.     
  Alla uppgifter efter 1837 källa Hasselberg; Graningesläkter volym 
  1 fol. 55. Stamfader för Gåsdtjärnsbergs- och Stöde-grenen enligt 
  Hasselberg; Graningesläkter volym 3 fol.38.            
 Anders Andersson Kempe, född 26 sept 1807, se familj 10.
 
 
 Familj 7
 Nils Johansson Kempe (från familj 5), född 8 sept 1801 i Graninge Bruk,
 Graninge sn (Y), död 5 mars 1879 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
 Spiksmed i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
 Döpt 11/9. HFL se fadern. HFL Graninge Bruk 1815-1825 s.36. HFL  
 Näs4B 1827 s.60, f.d. spiksmed, från och till Graninge.HFL    
 Graninge Bruk 1826 och 1828 s.32. Noterat: Till Långsele 1826,  
 från Långsele 1827, till fol.41. Spiksmeden Nils Kämpe i     
 vigselboken. HFL Graninge Bruk 1828-1837 s.41, spiksmed. Noterat: 
 Från fol.32.                           
 (Blev på ålderdomen blind. Död av ålderdomssvaghet 15 mars 1879. 
 Källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol.45.)        
                                  
                                  
 
 Gift 9 nov 1828 i Graninge sn (Y) med 
 Anna Maria Mattsdotter Östman, född 26 april 1805 i Graninge Bruk,
 Graninge sn (Y), död 24 dec 1860 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y). Bosatt
 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
 Döpt 28/4. HFL se fadern. HFL Graninge Bruk 1816-1821 s.65. HFL  
 Graninge Bruk 1822-1824 s.52, struken. HFL Graninge Bruk 1822-1825
 s.9, piga, hos Jöns Flemström f. 1751. HFL Graninge Bruk 1826   
 s.45. Noterat: Till fol.3. HFL Graninge Bruk 1826-1828 s.3, piga.
 Noterat: Från fol. 45 till fol 41. Pigan Anna Maria Östman på   
 Graninge Herrgård i vigselboken. HFL Graninge Bruk 1828-1837 s.41,
 gift. Noterat: Från fol.45. Dödår enligt källa Hasselberg;    
 Graningesläkter volym 1 fol.45.) Dödsorsak ej angiven.      
                                  
                                  
                                  
 
 Barn:
 Johan Nilsson Kempe, född 14 juni 1829 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
  Bosatt i Hammerdal sn (Z).
  Döpt 16/6 till Johannes. Dopvittnen: Manufaktursmeden Anders Kämpe
  och dess hustru, manufaktursmeden Anders Persson och dess hustru, 
  koldrängen Johan Kämpe och Cajsa Lisa Östman, alla på Bruket. HFL 
  Graninge Bruk 1829-1837 s.41.                   
  (Till Hammerdal 1848. källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1  
  fol.45.)                             
                                   
                                   
                                   
 Matts Nilsson Kempe, född 2 dec 1830, se familj 14.
 Margareta Elisabet Nilsdotter Kempe, född 23 maj 1833 i Graninge Bruk,
  Graninge sn (Y), död 10 aug 1912 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
  Bosatt i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
  Döpt 26/5 till Gretha Lisa. Dopvittnen: Mästarsvennen Johan Kämpe 
  och dess hustru, mästarsvennen Johan Östman och dess hustru,   
  spiksmeden Anders Kämpe och Britha Gretha Flemström på Bruket. HFL
  Graninge Bruk 1833-1837 s.41.                   
  (Alla uppgifter efter 1837 enligt källa Hasselberg;        
  Graningesläkter volym 1 fol.45.)                 
  Utomäktenskaplig förbindelse 1859 med 
  .
  Gift 17 sept 1865 med 
  Lars Abramsson Angermund, född 19 maj 1807 i Graninge Bruk,
  Graninge sn (Y), död 13 mars 1895 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
  Stålsmed i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
  Döpt 20/5. HFL se fadern. HFL Graninge Bruk 1815-1825 s.19. HFL  
  Graninge Bruk 1826-1828 s.18 1:a rotan, struken. Stålsmedsmästaren
  Lars Angermund vid Forse Bruk, 23 år, i vigselboken. HFL Forse  
  Bruk 1828-1833 s.44, stålsmed, till Graninge. HFL Graninge Bruk  
  1834-1837 s15 1:a rotan, stålsmed.                
  Andra vigseln samt döduppgifter enligt källa Hasselberg;     
  Graningesläkter volym 1 fol.45.                  
 Nils Nilsson Kempe, född 19 okt 1837, se familj 18.
 Anna Katarina Kempe, född 2 jan 1841 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y),
  död 1 aug 1899 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y). Bosatt i Graninge Bruk,
  Graninge sn (Y).
  Alla uppgifter källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol.45  
  och volym 2 fol.29-30.                      
  Gift 1 febr 1874 med 
  Erik Olof Ström, född 8 maj 1852 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y),
  död 21 dec 1918 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
  Predikant, bruksarbetare i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
  Han var en begåvad man. Blev med tiden babtist och ledare för en 
  babtistförsamling vid Bruket. Då de socialistiska tankarna nådde 
  fram hit blev Ström en predikare av dessa. Hans förkunnelse, som 
  alltjämt anslöt till bibelordet, förlorade den religiösa halten. 
  Evangeliet tillämpades uteslutande på de sociala förhållandena.  
  Socknens manliga ungdom slöt nu ring kring Ström, men de     
  allvarligt religiösa separerade från honom. Hans begåvning lär ha 
  legat åt det spekulativa. Albert Viksten har omtalat Ström i   
  "Socialismens genombrott i Graninge" i Hågkomster och tidsintryck,
  1928. I tidningen Ångermanlänningen nr.2 1929 har L.A. Ledin gjort
  Ström till föremål för en dikt på allmogemål: Gammel Ström. Alla 
  uppgifter källa Hasselberg; Graningesläkter volym 2 fol. 29 och  
  volym 1 fol.45.                          
 Sara Brita Kempe, född 2 febr 1843 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
  Bosatt i Forse Bruk, Långsele sn (Y).
  Alla uppgifter källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol.45. 
  Gift 1 nov 1868 med 
  Anders Petter Andersson Högberg, född 2 sept 1844 i Forse Bruk,
  Långsele sn (Y). Smed i Forse Bruk, Långsele sn (Y).
  Födelsedatum enligt HFL. HFL Forse Bruk 1844 s.107.        
  Alla uppgifter efter 1844 källa Hasselberg; Graningesläkter volym 
  1 fol.45.                             
 Märta Maria Kempe, född 4 febr 1847 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
  Bosatt i Överlännes sn (Y).
  Till Överlännes 1861. Alla uppgifter källa Hasselberg;      
  Graningesläkter volym 1 fol.45.                  
  
 
 Familj 8
 Johan Svensson Kempe, född 19 dec 1803 i Fors. Kolare i Forse Bruk,
 Långsele sn (Y).
 Okänt ursprung. Födelsedatum enligt HFL. HFL Forse Bruk 1827-1834 
 s.50, måg till Mårten Persson, född i Fors socken, gift. Vigselår 
 enligt HFL. Förmodligen gift i Fors socken. HFL Forse Bruk    
 1835-1844 s.119, utan titel, född i Forss.            
 
 Gift 27 juni 1827 med 
 Kristina Mårtensdotter, född 1801. Bosatt i Forse Bruk, Långsele sn (Y).
 Födelseår enligt HFL. Troligen född i Värmland. Se syster Gertru. 
                                  
 HFL Forse Bruk 1815 s.49. (Otydliga årsnoteringar.) Noterat: Har 
 flyttat till Per Östensson i Hamre. HFL Forse Bruk 1827-1834 s.50,
 gift. Vigselår enligt HFL. Förmodligen gift i Fors socken. HFL  
 Forse Bruk 1835-1844 s.119.                    
 
 Barn:
 Katarina Kristina Johansdotter Kempe, född 15 sept 1827 i Forse Bruk,
  Långsele sn (Y). Bosatt i Forse Bruk, Långsele sn (Y).
  Döpt 16/9. Dopvittnen: Mästarsmeden Eric Lögdberg och hustru,   
  smeden Jonas Tysk och hustru, drängen Petter Kempe på Forse och  
  pigan Anna Cajsa Mårtensdotter i Forse. HFL Forse Bruk 1827-1834 
  s.50. HFL Forse Bruk 1835-1843 s.119, till fol.118?.       
 Gertrud Johanna Johansdotter Kempe, född 31 aug 1830 i Forse Bruk,
  Långsele sn (Y). Bosatt i Forse Bruk, Långsele sn (Y).
  Döpt 4/9. Dopvittnen: Båtsman Hans Ring och hustru, (torpare?)  
  Carl Magnus Daamström och hustru i Forse, drängen Sven Svensson  
  och pigan Anna Lisa Eliasdotter från Fors socken. HFL Forse Bruk 
  1830-1834 s.50. HFL Forse Bruk 1835-1844 s.119.          
 Abram Johansson Kempe, född 1 mars 1833 i Forse Bruk, Långsele sn (Y),
  död 1839 i Forse Bruk, Långsele sn (Y). Bosatt i Forse Bruk,
  Långsele sn (Y).
  Döpt 4/1. Dopvittnen: Jan Ersson och hustru i Åbacken vid Forse, 
  drängen Abram Svensson i Fors socken och pigan Ingri Eliasdotter i
  Fors socken. HFL Forse Bruk 1833-1834 s.50. HFL Forse Bruk    
  1835-1839 s.119. Dödår enligt HFL.                
 Märta Elisabet Johandotter Kempe, född 18 okt 1835 i Forse Bruk,
  Långsele sn (Y). Bosatt i Forse Bruk, Långsele sn (Y).
  Födelsedatum enligt HFL. HFL Forse Bruk 1835-1844 s.119.     
  
 
 Familj 9
 Johan Johansson Kempe (från familj 5), född 20 sept 1806 i Graninge Bruk,
 Graninge sn (Y), död 3 juni 1869 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
 Stångjärnssmed i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
 Döpt 21/9. HFL se fadern. HFL Graninge Bruk 1815-1825 s.36. HFL  
 Graninge Bruk 1826-1831 s.32, inhysdräng, struken.        
 Hammarsmedsgesällen Johan Kempe, 26 år, i vigselboken. HFL    
 Graninge Bruk 1832-1837 s.32. Död av kräfta i underlivet.     
 Alla uppgifter efter 1837 källa Hasselberg; Graningesläkter volym 
 1 fol.46.                             
                                  
                                  
                                  
 
 Gift 8 april 1832 i Graninge sn (Y) med 
 Sara Brita Johansdotter, född 31 jan 1813 i Graninge Bruk,
 Graninge sn (Y), död 4 jan 1887 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y). Bosatt
 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
 Döpt samma dag. HFL se fadern. HFL Graninge Bruk 1815-1825 s.51. 
 HFL Graninge Bruk 1826 s.10, piga. Noterat: Från fol.44 till fol. 
 27. HFL Graninge Bruk 1830 s.27, 2:a rotan. Noterat: Från Fol.10. 
 HFL Graninge Bruk 1827-1831 s.44. Noterat: Till fol.10, struket, 
 till fol.32. Pigan Sara Brita Jansdotter vid Bruket, 19 år, i   
 vigselboken. HFL Graninge Bruk 1832-1837 s.32.          
 Dödår källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol.46.      
                                  
 
 Barn:
 Johan Johansson Kempe, född 24 juli 1832, se familj 15.
 Elisabet Margareta Johansdotte Kempe, född 15 juni 1835 i Graninge Bruk,
  Graninge sn (Y), död 4 jan 1893 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y). Bosatt
  i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
  Döpt 21/6 till Lisa Gretha. Dopvittnen: Smeden Anders Kämpe och  
  dess hustru, smeden Jon Jönsson Flemström och dess hustru,    
  spiksmeden Eric Kämpe och pigan Märtha Lena Jönsdotter på     
  Herrgården. HFL Graninge Bruk 1835-1837 s.32. Alla uppgifter efter
  1837 källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol.46 och 47.   
                                   
  Gift 9 nov 1858 med 
  Nils Nilsson Flemström, född 11 dec 1835 i Graninge Bruk,
  Graninge sn (Y), död 22 jan 1893 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
  Manufaktursmed i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
  Döpt 13/12, Dopvittnen: Smeden Anders Andersson och hustrun,   
  smeden Jon Jönnsson och dess hustru, drängen Lars Nilsson och   
  pigan Christina Nilsdotter vid Bruket. HFL Graninge Bruk 1835-1837
  s.31.                               
  Alla uppgifter efter 1837 källa Hasselberg; Graningesläkter volym 
  1 fol.46 och 47.                         
 Nils Erik Johansson Kempe, född 13 sept 1837, se familj 17.
 Anders Petter Kempe, född 24 okt 1841, se familj 20.
 Brita Lena Kempe, född 12 juni 1845 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y),
  död 10 nov 1869 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y). Bosatt i Graninge Bruk,
  Graninge sn (Y).
  Alla uppgifter källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol.46. 
  Gift 5 nov 1865 med 
  Lars Andersson, född 12 aug 1844 i Sörgraninge, Graninge sn (Y),
  död 15 mars 1922 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y). Skogvaktare
  i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
  Blev på ålderdomen blind. Alla uppgifter källa Hasselberg;    
  Graningesläkter volym 1 fol.46 och 48 samt volym 2 fol.32.    
 Sara Maria Kempe, född 11 sept 1849 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y),
  död 14 jan 1900 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y). Bosatt i Graninge Bruk,
  Graninge sn (Y).
  Alla uppgifter källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol.46  
  och 49. Vigselår uppskattat. Ej angivet av Hasselberg.      
  Gift 1873 med 
  Lars Andersson, född 12 aug 1844 i Sörgraninge, Graninge sn (Y),
  död 15 mars 1922 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y). Skogvaktare
  i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
  Blev på ålderdomen blind. Alla uppgifter källa Hasselberg;    
  Graningesläkter volym 1 fol.46 och 48 samt volym 2 fol.32.    
  
 
 Familj 10
 Anders Andersson Kempe (från familj 6), född 26 sept 1807 i Graninge Bruk,
 Graninge sn (Y), död 14 maj 1890 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
 Manufaktursmed, kyrkvärd i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
 Döpt 29/9. HFL se fadern. HFL Graninge Bruk 1815-1825 s.32. HFL  
 Graninge Bruk 1826-1833 s.28. Noterat: Till fol.42. (2 otydligt) 
 HFL Graninge Bruk 1833-1837 s.42, manufaktursmed. Manufaktursmeden
 Anders Kempe (gl), 26 år, enligt vigselboken. Alla uppgifter efter
 1837 källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol. 56.      
 
 Gift 17 nov 1833 i Graninge sn (Y) med 
 Margareta Nilsdotter Edstedt, född 18 sept 1807 i Graninge Bruk,
 Graninge sn (Y), död 9 jan 1895 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y). Bosatt
 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
 Döpt 20/9. HFL Graninge Bruk 1807-1814 s.23. HFL Graninge Bruk  
 1815 s.66. HFL Graninge Bruk 1815-1825 s.12. HFL Graninge Bruk  
 1826-1829 s.26, 2:a rotan, piga. HFL Graninge Bruk 1830-1833 s.4, 
 piga. Noterat: Från fol. 26 till fol.42. HFL Graninge Bruk    
 1833-1837 s.42. Byggmästardottern Greta Edstedt på Herrgården, 26 
 år, enligt vigselboken. Alla uppgifter efter 1837 källa      
 Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol. 56.           
 
 Barn:
 Anders Kempe, född 23 jan 1835, se familj 16.
 Nils Kempe, född 27 febr 1838, se familj 19.
 Lena Brita Kempe, född 24 jan 1842 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y),
  död 6 juni 1890 i Forse, Långsele sn (Y). Bosatt i Forse,
  Långsele sn (Y).
  Till Långsele 1875. Gift med Per Gavelius i hans första gifte.  
  Äktenskapet barnlöst. Alla uppgifter källa Hasselberg;      
  Graningesläkter volym 1 fol. 56 och 57.              
  Gift 5 nov 1875 med 
  Per Gavelius, född 4 april 1842 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y),
  död 2 sept 1903 i Forse, Långsele sn (Y). Folkskollärare i Forse,
  Långsele sn (Y).
  Döpt 5/4. Alla uppgifter efter 1842 källa Hasselberg;       
  Graningesläkter volym 1 fol. 57.                 
 Johan Erik (Janne) Kempe, född 18 okt 1844, se familj 23.
 Margareta Katarina Kempe, född 9 okt 1850 i Våja, Ytterlännes sn (Y),
  död 7 aug 1922 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y). Bosatt i Graninge Bruk,
  Graninge sn (Y).
  Alla uppgifter källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol. 57. 
  Gift 25 mars 1887 med 
  Jonas Flemström, född 6 maj 1858 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y),
  död 31 dec 1943 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y). Bruksarbetare
  i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
  Alla uppgifter källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol. 57 
  och 69.                              
  
 
 Familj 11
 Anders Johansson Kempe (från familj 5), född 23 dec 1809 i Graninge Bruk,
 Graninge sn (Y), död 22 juli 1861 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
 Spiksmed i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
 Döpt 25/12. HFL se fadern. HFL Graninge Bruk 1815-1825 s.36. HFL 
 Graninge Bruk 1826-1836 s.32. Noterat: Till fol.34. HFL Graninge 
 Bruk 1836-1837 s.34, spiksmed, gift. Ur vigselboken: Spiksmeden  
 Anders Kempe med pigan Christina Nilsdotter på Bruket.      
 Vigselförrättare Jonas Sellstedt. Mannen 27 år, kvinnan 27 år.  
 Alla uppgifter efter 1837 källa Hasselberg; Graningesläkter volym 
 1 fol. 50. Ingen dödsorsak angiven.                
 
 Gift 24 juni 1836 i Graninge sn (Y) med 
 Kristina Nilsdotter, född 12 sept 1809 i Dalarna, död 16 nov 1847
 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y). Bosatt i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
 Troligen född i Dalarna. Födelsedatum enligt HFL. HFL Graninge  
 Bruk (1805) Utan notering i årtalskolumn. 1814? s.61 nr.40. HFL  
 Graninge Bruk 1815-1825 s.63. HFL Graninge Bruk 1826 s.33. HFL  
 Graninge Bruk 1826-1829 s.55. Noterat: till fol.3. HFL Graninge  
 Bruk 1829-1833 s.3, piga. Noterat: Från fol. 25 till Sollefteå  
 1833. HFL Graninge Bruk 1835 s.55. Noterat: Från Sollefteå. HFL  
 Graninge Bruk 1836-1837 s.34 gift. Ur vigselboken: Spiksmeden   
 Anders Kempe med pigan Christina Nilsdotter på Bruket.      
 Vigselförrättare Jonas Sellstedt. Mannen 27 år, kvinnan 27 år.  
 Alla uppgifter efter 1837 källa Hasselberg; Graningesläkter volym 
 1 fol. 50.                            
                                  
                                  
                                  
 
 Gift 26 nov 1848 med 
 Sara Kristina Nilsdotter, född 21 dec 1817 i Räbbnäset, Graninge sn (Y),
 död 20 jan 1892 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y). Bosatt i Graninge Bruk,
 Graninge sn (Y).
 Döpt 25/12 till Sara Stina. HFL Räbbnäset 1826-1836 s.65, till  
 fol.69. HFL Räbbnäset 1836-1837 s.69.               
 Vigsel och dödår källa: Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol. 
 14 och 50.                            
 
 Barn i första giftet:
 Anna Elisabet Kempe, född 3 jan 1840 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
  Bosatt i Sollefteå sn (Y).
  Till Sollefteå 1857. Alla uppgifter källa Hasselberg;       
  Graningesläkter volym 1 fol. 50.                 
 Märta Kristina Kempe, född 20 juni 1843 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
  Bosatt i Bodum (Z).
  Till bodum efter vigseln. Alla uppgifter källa Hasselberg;    
  Graningesläkter volym 1 fol. 50.                 
  Gift 21 nov 1869 med 
  Lars Peter Flemström, född 18 jan 1846 i Forse, Långsele sn (Y). Smed
  i Bodum sn (Y).
  Utflyttade till Bodum vigselåret. Alla uppgifter källa Hasselberg;
  Graningesläkter volym 1 fol. 50.                 
 Johan Olof Kempe, född 26 april 1847, se familj 24.
 
 Barn i andra giftet:
 Sara Brita Kempe, född 5 sept 1849 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
  Bosatt i Bodum sn (Y).
  Till Bodum 1870. Alla uppgifter källa Hasselberg; Graningesläkter
  volym 1 fol. 50.                         
 Nils Erik Kempe, född 24 sept 1851 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y). Smed
  i Sollefteå Bruk, Sollefteå sn (Y).
  "Ris-Nisse", hör illa, till Ytterlännes 1884. Smed vid Sollefteå 
  Bruk. Hustrun död ca 1927. Många barn. Alla uppgifter källa    
  Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol. 50.           
 Katarina Helena Kempe, född 27 juni 1854 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y),
  död 27 febr 1891 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y). Bosatt
  i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
  Död i lungsot. Alla uppgifter källa: Hasselberg; Graningesläkter 
  volym 1 fol. 14 och 50.                      
  Gift 5 okt 1873 med 
  Anders Olof Eskilsson Bergman, född 13 dec 1846 i Gammelgården,
  Graninge sn (Y), död i USA. Bosatt i USA.
  Blev skräddare vid Graninge Bruk men emigrerade efter hustruns död
  till Nord-Amerika med barnen. Återkom 1894 och emigrerade på nytt 
  1898. Alla uppgifter källa: Hasselberg; Graningesläkter volym 1  
  fol. 14 och i viss mån fol.50. Namnbyte.             
 Maria Margareta Kempe, född 28 sept 1856 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y),
  död 16 jan 1866 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y). Bosatt i Graninge Bruk,
  Graninge sn (Y).
  Alla uppgifter källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol. 50. 
 Anders Kempe, född 11 juli 1858 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y),
  död 24 febr 1862 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y). Bosatt
  i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
  Alla uppgifter källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol. 50. 
 Karolina Dorotea Kempe, född 21 aug 1860 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
  Bosatt i Ström sn (Z).
  Tvilling. Till Långsele 1883, till Ström i Jämtland 1885. Alla  
  uppgifter källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol. 50.   
 Sigrid Magdalena Kempe, född 21 aug 1860 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
  Bosatt i Långsele sn (Y).
  Tvilling.Till Långsele 1878. Alla uppgifter källa Hasselberg;   
  Graningesläkter volym 1 fol. 50.                 
  
 
 Familj 12
 Per Johansson Kempe (från familj 5), född 21 sept 1813 i Graninge Bruk,
 Graninge sn (Y), död 4 maj 1874 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y). Spiksmed
 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
 Se särskild utredning av Lena Melin.               
 Döpt 25/9. HFL Graninge Bruk 1813-1814 s.25. HFL Graninge Bruk  
 1815-1825 s.36. HFL Graninge Bruk 1826-1828 och 1833-1836 s.32.  
 HFL Graninge Bruk 1829-1833 s.41. Noterat: Från och till fol.32. 
 Ur vigselboken: Spiksmeden Per Kempe på Bruket med pigan Christina
 Högberg ibid. Mannen 22 år, kvinnan 32 år. HFL Graninge Bruk   
 1836-1837 s.33, spiksmed.                     
 Alla uppgifter efter 1837 källa Hasselberg; Graningesläkter volym 
 1 fol. 51 och volym 2 fol.72.                   
                                  
                                  
 
 Gift 15 nov 1835 i Graninge sn (Y) med 
 Kristina Andersdotter Högberg, född 27 nov 1803 i Graninge Bruk,
 Graninge sn (Y), död 18 nov 1846 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y). Bosatt
 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
 Se särskild utredning av Lena Melin.               
 Döpt samma dag. HFL Graninge Bruk 1805-1814 s.42 nr3. HFL Graninge
 Bruk 1815 s.56. (Hade en tjänst som piga i sju år hos bonden Olof 
 Larsson. I ett flyttbetyg från 1833 står det "Pigan Christina   
 Högberg som efter 7 års tjenst hos Bonden Olof Larsson i Öst.-  
 Graninge hemflyttar nu till Graninge hvarest hon är född 1803   
 29/11 äger god Christendomskunskap hvarmed hon förenat en ärlig  
 och anständig vandel. Har haft koppor av vaccin och är härifrån  
 till äktenskap hinderlös. Communierade här den 2.. i denna månad. 
 Attest af Solefteå den 24 october 1833. Joh. Borglund, S M Adj." 
 1834 - 35 tjänstgör hon som piga vid Graninge Herrgård, troligtvis
 fram till giftermålet. Källa Lena Melin) HFL Graninge Bruk    
 1834-1835 s.4, piga. Noterat: Från Sollefteå till fol.49. HFL   
 Graninge Bruk 1835 s.49. Noterat: Från fol.4 till fol.33. Ur   
 vigselboken: Spiksmeden Per Kempe på Bruket med pigan Christina  
 Högberg ibid. Mannen 22 år, kvinnan 32 år. HFL Graninge Bruk   
 1836-1837 s.33. Ur Graninge dödbok: Spiksmeden Pehr Kämpes hustru 
 Christina Högberg på Bruket, död i en ålder av 42 år, 11 månader 
 och 31 dagar. Ingen uppgift om dödsorsak. begravd 26/12.     
 (Bouppteckningen gjordes den 2 januari 1847. Källa: Lena Melin). 
 
 Gift 6 febr 1848 med 
 Karolina Dordi Olofsdotter Winroth, född i Medelpad. Bosatt
 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
 Andra giftet 6 februari 1848 med Carolina Dorothea Winroth. I   
 vigselboken står det "Enklingen spiksmeden vid Graninge Bruk Pehr 
 Kämpe med Enkan Carolina Dorothea Winroth ibid." Lysning 3 oktober
 1847. Källa: Lena Melin.                     
 Winroths änka från Medelpad enligt källa Hasselberg;       
 Graningesläkter volym 1 fol. 51.                 
                                  
 
 Barn i första giftet:
 Elisabet Kristina Persdotter Kempe, född 27 jan 1837 i Graninge Bruk,
  Graninge sn (Y), död 27 jan 1916 i Annedal, Fors sn (Z). Bosatt
  i Annedal, Fors sn (Z).
  Döpt 29/1 till Lisa Stina. Dopvittnen: Smeden Nils Kämpe och   
  hustru, Scholmästaren Jöns Åhlin och dess hustru, smedsdrängen  
  Eric Kämpe och pigan Dorothea Högberg på Bruket. HFL Graninge Bruk
  1837 s.33. "Flyttar som 18-årig till Fors 1855 och gifter sig 19 
  april 1858 med Erik Magnus Westin i Byn, Fors. De nygifta bor hos 
  svärföräldrarna bonden Jöns Westin och Anna Lisa Nilsdotter.   
  Svärfadern är enligt en notering i husförhörslängden 1851 straffad
  för myntförfalskning. Tillsammans med Erik Magnus får hon fem   
  barn. (Hennes äldsta dotter Anna Elisabeth föds tre dagar före  
  Nils                               
  Olov!). I maj 1868 erhåller Erik Magnus arbetsbetyg och han och  
  hans granne Per Persson Backberg som är gift och har fyra barn  
  säljer gårdarna. De pengar de får över används för biljetter till 
  Amerika. Det yngsta barnet (Erika Matthilda) är då fem månader  
  gammalt. Båda hustrurna lämnas åt sitt öde. En bror till Erik   
  Magnus hade köpt en backstuga på den Westinska tomten och lovat  
  svägerskan att hon skulle få bo kvar. Grannfrun Backberg flyttade 
                                   
  också in och en kort tid efter sammanflyttningen döptes stället av
  folkhumorn till fruarnas "Amerika". Sedan dess har gården hetat  
  så. Per Persson-Backberg återvände efter 30 år, under vilken tid 
  han aldrig hört av sig hem. Hans fru hade då flyttat till Utanede.
  Erik Magnus Westin återvände aldrig och den 12 augusti 1885 fick 
  Elisabet Kristina ut skilsmässa från honom. Sonen Per Olof föds  
  1879, medan hon fortfarande bor kvar i Byn. Efter giftermålet   
  med Nils Olov flyttar hon och sonen Per Olof från Byn till    
  Annedal.                             
  Inga efterforskningar gjorda efter 1900.             
  Död 27 januari 1916, på 79-årsdagen. (Ej verifierat).       
  Källa: Lena Melin."                        
                                   
  Gift 19 april 1858 med 
  Erik Magnus Westin, född i Byn, Fors sn (Y).
  Se makan.                             
  Utomäktenskaplig förbindelse 1871 med 
  .
  Källa: Lena Melin.                        
  Gift 25 okt 1885 med 
  Nils Olof Wassberg, född 3 dec 1858 i Annedal, Fors sn (Z),
  död 7 dec 1931. Sågarbetare i Annedal, Fors sn (Z).
  Nils Olov Wassberg Född 3 december 1858 i Annedal, Fors, döpt den 
  6 december. Vittnen vid dopet var "Handlare Elias Forsstedt å   
  Prästbordet, bonden Pål Jacobsson i Bispgården, Födorådsman    
  Pehr Ersson i byn och hans hustru, Smeden Olof Forslund och hans 
  syster Sara Gretha vid Annedal, Ozcar Salin och Brita Gretha   
  Garney (?) vid Annedal". 1879 föds sonen Per Olof som han också  
  erkänner faderskapet till. Nils Olof bor hemma hos föräldrarna  
  fram till 1885 då han som 27-årig gifter sig med (den 21 år äldre)
  Elisabet Kristina Persdotter. Nils Olov är arbetare på sågen i  
  Annedal. Han bor tillsammans med pappan och systersonen Per Oskar 
  fram till giftermålet, då Elisabet Kristina flyttar till Annedal 
  tillsammans med sonen Per Olof. När det gäller lysningen har   
  prästen noterat att han "läser försvarligt". Inga efterforskningar
  gjorda efter 1900. Död 7 december 1931. (Ej verifierat)      
  Källa: Lena melin.                        
                                   
                                   
 Anders Petter Kempe, född 14 april 1841 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
  Bosatt i Skön sn (Y).
  Alla uppgifter källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol. 51. 
                                   
                                   
 Johan Erik Persson Kempe, född 22 dec 1843, se familj 22.
 
 
 Familj 13
 Erik Johansson Kempe (från familj 5), född 10 jan 1817 i Graninge Bruk,
 Graninge sn (Y), död 18 febr 1898 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
 Mästarsven, bruksarbetare i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
 Döpt 12/10. HFL Graninge Bruk 1817-1825 s.36. HFL Graninge Bruk  
 1826-1837 s.32. Lucka för 1829. På ålderdomen blind.       
 Alla uppgifter efter 1837 källa Hasselberg; Graningesläkter volym 
 1 fol. 51.                            
                                  
 
 Gift 1840 med 
 Karin Lena Eriksdotter Tetting, född 22 sept 1821 i Ledinge,
 Graninge sn (Y), död 16 sept 1897 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y). Bosatt
 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
 Döpt 26/9 till Cajsa Lena. HFL Sörledinge 1826-1837 s.1.     
 Alla uppgifter efter 1837 källa Hasselberg; Graningesläkter volym 
 1 fol. 51.                            
 
 Barn:
 Johan Erik Kempe, född 17 dec 1841, se familj 21.
 Anders Petter Kempe, född 24 juni 1847, se familj 25.
 Elisabet Margareta Kempe, född 10 juli 1854 i Graninge Bruk,
  Graninge sn (Y), död 8 sept 1855 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
  Bosatt i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
  Tvilling. Alla uppgifter källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1
  fol. 51.                             
 Sara Helena Kempe, född 10 juli 1854 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
  Bosatt i Åbacken, Långsele sn (Y).
  Tvilling. Flera barn. Alla uppgifter källa Hasselberg;      
  Graningesläkter volym 1 fol. 51.                 
  Gift 27 mars 1878 med 
  Per Johan Hansson, född 4 mars 1846 i Forse Bruk, Långsele sn (Y).
  Torpare i Åbacken, Långsele sn (Y).
  Döpt 5/3.                             
  Flera barn enligt källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol. 
  51.                                
  
 
 Familj 14
 Matts Nilsson Kempe (från familj 7), född 2 dec 1830 i Graninge Bruk,
 Graninge. Bosatt i USA.
 Döpt 2/12 till Mathias. Dopvittnen: Klockaren Nils Flemström och 
 dess hustru, manufaktursmeden Anders Larsson Flemström och dess  
 hustru, koldrängen Johan Östman och Märta Kämpe, alla vid Bruket. 
 HFL Graninge Bruk 1830-1837 s.41.                 
 (Emigrerade, jämte 4 barn, till Nordamerika 1867 och 1868. Källa 
 Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol.45.)           
 
 Gift 23 sept 1855 med 
 Brita Jonsdotter, född 7 sept 1829 i Malmsjön, Graninge sn (Y). Bosatt
 i USA.
 Döpt 13/9. Dopvittnen: Dagakarl Pehr Svensson och dess hustru,  
 dagskarl Eric Ersson och dess hustru, nybyggaren Daniel Nilsson  
 och Ingemar Holmbergs dotter Cajsa ?. HFL Malmsjön 1829-1836 s.56.
 HFL Graninge Bruk 1836-1837 s.82.                 
 (Emigrerade, jämte 4 barn, till Nordamerika 1867 och 1868. Källa 
 Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol.45.)           
 
 
 
 Familj 15
 Johan Johansson Kempe (från familj 9), född 24 juli 1832 i Graninge bruk,
 Graninge sn (Y), död 8 mars 1923 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y). Bosatt
 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
 Döpt 26/7. Dopvittnen: Dagakarl Pehr Ersson gamle och dess hustru,
 koldräng Nils Kempe och dess hustru, Anders Kempe och pigan Märta 
 Magdalena Jansdotter, alla vid Bruket. HFL Graninge Bruk 1832-1837
 s.32. Smed vid bruket, en tid kyrkovärd. Död av hjärnblödning.  
 Alla uppgifter efter 1837 källa Hasselberg; Graningesläkter volym 
 1 fol.46.                             
                                  
 
 Gift 2 nov 1856 med 
 Magdalena Dordi Persdotter Höglund, född 9 sept 1828 i Nässe,
 Långsele sn (Y), död 2 okt 1902 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y). Bosatt
 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
 Döpt 11/9. Dopvittnen: Bonden Hans Larsson och hustrun i Hjälta, 
 bonden Anders Jansson och hustrun i Västerflo, drängen Lars Olof 
 Hansson i Hjälta, dränhen Anders Persson i Nässe, pigan Magdalena 
 Lögdberg i Forse och pigan Brita Mattsdotter i Nässe. HFL Nässe3 
 1828-1832 s.25. HFL Vik 1832-1837 s.24, från Långsele med attest 
 1832. Alla uppgifter efter 1837 källa Hasselberg; Graningesläkter 
 volym 1 fol.46.                          
 
 Barn:
 Johan Kempe, född 15 dec 1857 i Graninge bruk, Graninge sn (Y),
  död 19 dec 1857 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y). Bosatt i Graninge Bruk,
  Graninge sn (Y).
  Alla uppgifter källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol.46. 
 Brita Magdalena Kempe, född 12 maj 1863 i Graninge bruk, Graninge sn (Y),
  död 23 mars 1864 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y). Bosatt
  i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
  Alla uppgifter källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol.46. 
 Johan Petter Kempe, född 4 juni 1865, se familj 28.
 
 
 Familj 16
 Anders Kempe (från familj 10), född 23 jan 1835 i Graninge Bruk,
 Graninge sn (Y), död 1911. Maskinist i Bollsta Sågverk,
 Ytterlännes sn (Y).
 Döpt 24/1. Dopvittnen: Stallmästaren Olof Dillström och dess   
 hustru, smeden Jon Jönsson och dess hustru, drängen Johan Edstedt 
 och pigan Britha Gretha Löjdberg på Bruket. HFL Graninge Bruk   
 1835-1837 s.42.                          
 Alla uppgifter efter 1837 källa: Hasselberg; Graningesläkter volym
 1 sidan 40. Manufaktursmed vid Graninge Bruk vid vigseln.     
 
 Gift 24 april 1857 med 
 Johanna Jonsdotter, född 2 juli 1834 i Wojen, Graninge sn (Y), död 1907.
 Bosatt i Bollsta Sågverk, Ytterlännes sn (Y).
 Döpt 3/7 till Johanna. Dopvittnen: Klockaren Nils Flemström och  
 dess hustru, manufaktursmeden Anders Kempe och dess hsutru, Lars 
 Olof Flemström på Bruket och pigan Anna Magdalena Pålsdotter i  
 Woijen. HFL Wojen 1834-1837 s.54.                 
 Alla uppgifter efter 1837 källa: Hasselberg; Graningesläkter volym
 1 fol. 30 och 40.                         
 
 Barn:
 Margareta Johanna Kempe, född 12 nov 1857 i Graninge Bruk,
  Graninge sn (Y), död 2 febr 1927 i Bollsta, Ytterlännes sn (Y). Bosatt
  i Bollsta, Ytterlännes sn (Y).
  Alla uppgifter källa: Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol.40. 
  Gift med 
  Johan Julius Holmqvist, född 11 okt 1856 i Bollsta, Ytterlännes sn (Y).
  Handlande i Bollsta, Ytterlännes sn (Y).
  Nu bosatt i Holmen-Näs, Ytterlännes. Alla uppgifter källa:    
  Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol.40.            
 Anders (Andreas) Kempe, född 19 sept 1859 i Bollsta, Ytterlännes sn (Y),
  död 15 juli 1865 i Bollsta, Ytterlännes sn (Y). Bosatt i Bollsta,
  Ytterlännes sn (Y).
  Alla uppgifter källa: Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol.40. 
 Jonas Kempe, född 16 dec 1861, se familj 26.
 Johan Erik Kempe, född 7 febr 1864 i Bollsta, Ytterlännes sn (Y),
  död 7 maj 1920 i Bollsta, Ytterlännes sn (Y). Trädgårdsmästare m.m.
  i Bollsta, Ytterlännes sn (Y).
  Trädgårdsmästare, först i Dalarna sedan i Bjurholm, sist     
  handelsföreståndare i Bollsta. Ogift. Död av slag. Alla uppgifter 
  källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol. 56.        
 Elisabet Andrietta Kempe, född 7 juni 1866 i Bollsta, Ytterlännes sn (Y),
  död 19 april 1894 i Bollsta, Ytterlännes sn (Y). Bosatt i Bollsta,
  Ytterlännes sn (Y).
  Alla uppgifter källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol. 56. 
  Gift med 
  Albert Viborg, född 27 mars 1865 i Bollsta, Ytterlännes sn (Y),
  död 26 febr 1925. Handlande i Våja, Ytterlännes sn (Y).
 Anders Linus Kempe, född 31 okt 1868, se familj 29.
 Bror Rudolf Kempe, född 3 april 1871 i Bollsta, Ytterlännes sn (Y),
  död 7 febr 1874 i Bollsta, Ytterlännes sn (Y). Bosatt i Bollsta,
  Ytterlännes sn (Y).
  Alla uppgifter källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol. 56. 
 Frida Helena Kempe, född 30 okt 1873 i Bollsta, Ytterlännes sn (Y),
  död 1924?. Bosatt i Bjurholm sn (AC).
  Alla uppgifter källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol. 56. 
  Gift med 
  Edvard Jonsson. Hemmansägare i Bjurholm sn (AC).
  Kommunalnämndsordförande. Alla uppgifter källa Hasselberg;    
  Graningesläkter volym 1 fol. 56.                 
 Rudolf Kempe, född 23 jan 1879 i Bollsta, Ytterlännes sn (Y),
  död 3 maj 1879 i Bollsta, Ytterlännes sn (Y). Bosatt i Bollsta,
  Ytterlännes sn (Y).
  Alla uppgifter källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol. 56. 
  
 
 Familj 17
 Nils Erik Johansson Kempe (från familj 9), född 13 sept 1837
 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y). Manufaktursmed i Lit sn (Y).
 Döpt 17/9. Dopvittnen: Smeden Anders Andersson Kämpe och hustru, 
 smeden Pehr Kämpe och dess hustru på Bruket, drängen Johan    
 Svensson i Sörgraninge och pigan Cajsa Lisa Holmberg på Bruket.  
 HFL Graninge Bruk 1837 s.32. Flyttade jämte hustru och tre barn  
 till Lit i Jämtland 1869.                     
 Alla uppgifter efter 1837 källa Hasselberg; Graningesläkter volym 
 1 fol.46.                             
                                  
 
 Gift 24 juni 1862 med 
 Margareta Elisabet Andersdotter, född 7 april 1841 i Graninge Bruk,
 Graninge sn (Y). Bosatt i Lit sn (Y).
 Döpt 9/4. Modern 40 år. Flyttade till Lit i Jämtland 1869 men man 
 och tre barn. Alla uppgifter efter 1837 källa Hasselberg;    
 Graningesläkter volym 1 fol.46.                  
 
 Barn:
 Anders Johan Kämpe, död 2 sept 1934 i Lit sn (Z). Smed i Lit sn (Y).
  Alla uppgifter källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol.46. 
  Gift med 
  Brita Andersdotter, född i Lit sn (Z). Bosatt i Lit sn (Y).
  Alla uppgifter källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol.46. 
 Anna Kempe, född i Lit sn (Z). Bosatt i Lit sn (Y).
  Gift Karlsson, död, (mor till Tord Larssons hustru, ca 10 barn). 
  Alla uppgifter källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol.46. 
 NN Kempe, född i Lit sn (Z). Bosatt i Lit sn (Y).
  Inget namn angivet. Gift, död. Alla uppgifter källa Hasselberg;  
  Graningesläkter volym 1 fol.46.                  
  
 
 Familj 18
 Nils Nilsson Kempe (från familj 7), född 19 okt 1837 i Graninge Bruk,
 Graninge sn (Y), död 7 okt 1905 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
 Smed, torpare i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
 Döpt 22/10. Dopvittnen: Smeden Johan Jönsson Flemström och hustru,
 spiksmeden Anders Kämpe och dess hustru, Eric Kämpe och enkan Sara
 Kämpe i Hult. HFL Graninge Bruk 1837 s.41.            
 (Smed senare torpare på bruket. Waldenströmare. Barnen      
 lekmannadöpta men kyrkligt konfirmerade. Vigsel och döduppgifter 
 källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol.45.)        
 
 Gift 15 nov 1862 med 
 Anna Kristina Svensson, född 15 sept 1832, död 21 sept 1886
 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y). Bosatt i Graninge Bruk.
 Alla uppgifter källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol.45. 
 
 Gift 31 juli 1887 med 
 Elisabet Sofia Nilsson, född 17 dec 1851 i Grundsunda sn (Y),
 död 6 nov 1919 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y). Småskollärarinna
 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
 Alla uppgifter källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol.45. 
 
 Barn i första giftet:
 Anna Elisabet Kempe, född 24 aug 1868 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y),
  död 2 juli 1882 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y). Bosatt i Graninge Bruk,
  Graninge sn (Y).
  Död i lungsot. Alla uppgifter källa Hasselberg; Graningesläkter  
  volym 1 fol.45.                          
 
 Barn i andra giftet:
 Ada Elisabet Kempe, född 24 aug 1888 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
  Småskollärarinna i Ljusdal sn (X).
  Till Ljusdal 1909. Alla uppgifter källa Hasselberg;        
  Graningesläkter volym 1 fol.45.                  
 Johanna Kempe, född 17 juni 1890 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y). Bosatt
  i Strömsund sn (Z).
  Till Norrlands trängkår i Sollefteå 1908. Gift med en Sundlin och 
  har 1 dotter. Omgift med en halvlapp, bosatt i Strömsund. Alla  
  uppgifter källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol.45 och  
  mellan sidorna 44 och 45..                    
 Erik Emanuel Kempe, född 1 febr 1892 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y),
  död 13 april 1894 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y). Bosatt
  i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
  Alla uppgifter källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol.45. 
 Lina Sofia Kempe, född 14 april 1895 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y),
  död 13 jan 1898 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y). Bosatt i Graninge Bruk,
  Graninge sn (Y).
  Alla uppgifter källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol.45. 
  
 
 Familj 19
 Nils Kempe (från familj 10), född 27 febr 1838 i Graninge Bruk,
 Graninge sn (Y), död 13 okt 1883 i Forse Bruk, Långsele sn (Y).
 Manufaktursmed i Forse Bruk, Långsele sn (Y).
 Utflyttad jämte familj till Långsele 1871. Alla uppgifter källa  
 Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol. 56.           
 
 Gift 4 jan 1863 med 
 Anna Margareta Angermund, född 10 dec 1839 i Graninge Bruk,
 Graninge sn (Y), död 2 juli 1913 i Forse Bruk, Långsele sn (Y). Bosatt
 i Forse Bruk, Långsele sn (Y).
 Utflyttad jämte familj till Långsele 1871. Alla uppgifter källa  
 Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol. 56.           
 
 Barn:
 Anders Johan Kempe, född 22 dec 1863 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y),
  död 7 febr 1864 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y). Bosatt i Graninge Bruk,
  Graninge sn (Y).
  Alla uppgifter källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol. 56. 
 Anders Johan Kempe, född 11 maj 1865, se familj 27.
 Lars Erik Kempe, född 16 nov 1867 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y). Bosatt
  i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
  Alla uppgifter källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol. 56. 
  Noterad som död.                         
 Anna Margareta Kempe, född 21 jan 1870 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
  Bosatt i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
  Alla uppgifter källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol. 56. 
  Noterad som död.                         
  
 
 Familj 20
 Anders Petter Kempe (från familj 9), född 24 okt 1841 i Graninge Bruk,
 Graninge sn (Y), död 5 juli 1906 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
 Arbetare m.m. i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
 En tid klockare, ofärdig. Dödsorsak ej angiven. Alla uppgifter  
 källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol.46, 48 och 66.   
 
 Gift 25 juni 1871 med 
 Margareta Karin Flemström, född 22 april 1839 i Graninge Bruk,
 Graninge sn (Y). Bosatt i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
 Alla uppgifter källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol. 48 
 och 66.                              
 
 Barn:
 Johan August Kempe, född 30 maj 1872 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
  Bosatt i Torp sn (Y).
  Till Torp 1898. Alla uppgifter källa Hasselberg; Graningesläkter 
  volym 1 fol. 48.                         
 Lars Linus Kempe, född 17 mars 1874, se familj 30.
 Ester Elisabet Kempe, född 14 nov 1876 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y),
  död 28 nov 1876 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y). Bosatt i Graninge Bruk,
  Graninge sn (Y(.
  Alla uppgifter källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol. 48. 
 Per Viktor Kempe, född 23 april 1879 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
  Arbetare i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
  Gift 2 ggr, 5 barn. Alla uppgifter källa Hasselberg;       
  Graningesläkter volym 1 fol. 48. (Förs.bok fol.247)        
  
 
 Familj 21
 Johan Erik Kempe (från familj 13), född 17 dec 1841 i Graninge Bruk,
 Graninge sn (Y). Bosatt i Helgum sn (Y).
 Alla uppgifter källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol. 51. 
                                  
 Se hustrun.                            
 
 Gift 1 juni 1868 med 
 Anna Elisabet Hansdotter, född 28 mars 1840 i Långsele sn (Y). Bosatt
 i Helgum sn (Y).
 Utflyttad till Helgum 1869. Alla uppgifter källa Hasselberg;   
 Graningesläkter volym 1 fol. 51.                 
 Född i Långsele enligt Hasselberg men ej funnen i Långsele dopbok 
 (som är felaktig 1840!) eller HFL Långsele. Ej heller i Sollefteå 
 vigselregister.                          
 
 
 
 Familj 22
 Johan Erik Persson Kempe (från familj 12), född 22 dec 1843
 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y). Koldräng, smed i Sollefteå sn (Y).
 Alla uppgifter källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol. 51. 
                                  
                                  
 
 Gift 25 okt 1868 med 
 Anna Elisabet Jonsdotter, född 16 juni 1841 i Minkelberget,
 Graninge sn (Y). Bosatt i Sollefteå sn (Y).
 Döpt 17/6. Modern 31 år. Familjen till Sollefteå 1869. Alla    
 uppgifter efter 1841 enligt källa Hasselberg; Graningesläkter   
 volym 1 fol. 51.                         
 
 Barn:
 Per Emanuel Kempe, född 8 maj 1869 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
  Bosatt i Sollefteå sn (Y).
  Familjen till Sollefteå 1869. Alla uppgifter källa Hasselberg;  
  Graningesläkter volym 1 fol. 51.                 
  
 
 Familj 23
 Johan Erik (Janne) Kempe (från familj 10), född 18 okt 1844
 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y), död 31 mars 1930 i Idkerberget,
 Lundvika sn (W). Maskinist i Våja, Ytterlännes sn (Y).
 Bosatt hos sonen Janne i Ludvika vid sin död. Alla uppgifter källa
 Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol. 56 och 57.        
 
 Gift med 
 Anna Kristina Sehlstedt, född 28 aug 1845 i Långsele sn (Y). Bosatt
 i Ytterlännes sn (Y).
 Död före maken. Bonddotter från Långsele. Alla uppgifter källa  
 Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol. 57.           
 (Ej funnen i Långsele dopbok.)                  
 
 Barn:
 Anders Reinhold Kempe, född 10 nov 1869 i Våja, Ytterlännes sn (Y),
  död 1943. Präst.
  Prästvigd för Härnösands stift 1896. Samma år missionär å Svenska 
  kyrkans sydafrikanska missionstjänst. Gift, har fyra barn. Alla  
  uppgifter källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol. 57.   
 Johan (Janne) Kempe, född 17 juli 1878 i Våja, Ytterlännes sn (Y),
  död 24 nov 1959. Disponent, civilingenjör i Idkerberget, Ludvika sn (W).
  Avlade en sällsynt vacker civilingenjörsexamen vi Tekniska    
  Högskolan i Stockholm. Disponent vid Idkerberget, Dalarna. Gift, 
  har 3 barn. Alla uppgifter källa Hasselberg; Graningesläkter volym
  1 fol. 57.                            
 Karin Kempe, född 1 dec 1881 i Våja, Ytterlännes sn (Y), död 11 april 1961.
  Alla uppgifter källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol. 57. 
  Se maken.                             
  Gift med 
  Erik Arvid Boman, född 1878. Kyrkoherde m.m. i Köpenhamn.
  Kyrkoherde i Gustavsförsamlingen i Köpenhamn. Legationspastor och 
  sjömanspräst. Prästvigd 1906. 3 barn. Alla uppgifter källa    
  Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol. 57.           
  
 
 Familj 24
 Johan Olof Kempe (från familj 11), född 26 april 1847 i Graninge Bruk,
 Graninge sn (Y), död 3 juni 1908 i Åkroken, Graninge sn (Y). Torpare
 i Åkroken, Graninge sn (Y).
 Till Sollefteå 1866. Torpare i Sörliden, Åkroken. Alla uppgifter 
 källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol. 50 och mellan   
 sidorna 49 och 50.                        
 
 Gift 22 jan 1878 med 
 Katarina Elisabet Ålander, född 5 jan 1854, död 23 juni 1905 i Åkroken,
 Graninge sn (Y). Bosatt i Åkroken, Graninge sn (Y).
 Alla uppgifter källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 mellan  
 sidorna 49 och 50. Ej född i Graninge eller Långsele 1854.    
 
 Barn:
 Johan Kempe, född 17 juli 1876 i Åkroken, Graninge sn (Y), död 10 maj 1905.
  Bosatt i Åkroken, Graninge sn (Y).
  Alla uppgifter källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 mellan  
  sidorna 49 och 50.                        
 Albert Kempe, född 22 sept 1878 i Åkroken, Graninge sn (Y). Torpare
  i Åkroken, Graninge sn (Y).
  Torpare efter fadern. Ogift. Senare förmånstagare i Sörliden. Alla
  uppgifter källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 mellan sidorna
  49 och 50. Förs.bok fol.167.                   
 Märta Kristina Kempe, född 5 jan 1881 i Åkroken, Graninge sn (Y). Bosatt
  i Ytterlännes sn (Y).
  Jämte några barn u.ä. utflyttad till Ytterlännes 1924. Alla    
  uppgifter källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 mellan sidorna
  49 och 50.                            
 Anders Kempe, född 11 juni 1884 i Åkroken, Graninge sn (Y),
  död 23 nov 1922 i Åkroken, Graninge sn (Y). Skogsarbetare i Åkroken,
  Ytterlännes sn (Y).
  Alla uppgifter källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 mellan  
  sidorna 49 och 50.                        
 Nils Erik Kempe, född 15 mars 1887 i Åkroken, Graninge sn (Y),
  död 10 dec 1904. Bosatt i Åkroken, Ytterlännes sn (Y).
  Alla uppgifter källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 mellan  
  sidorna 49 och 50.                        
 Anna Elisabet Kempe, född 7 nov 1889 i Åkroken, Graninge sn (Y). Bosatt
  i Helgum sn (Y).
  Utflyttad till Helgum 11/12 1914. Alla uppgifter källa Hasselberg;
  Graningesläkter volym 1 mellan sidorna 49 och 50.         
 Per Kempe, född 1 juli 1892 i Åkroken, Graninge sn (Y). Bosatt
  i Gudmundrå sn (Y).
  Utflyttad till Gudmundrå 1928. Alla uppgifter källa Hasselberg;  
  Graningesläkter volym 1 mellan sidorna 49 och 50.         
 Otto Kempe, född 16 okt 1895 i Åkroken, Graninge sn (Y). Bosatt i Åkroken,
  Gudmundrå sn (Y).
  Tidvis sinnessjuk, nervös, folkskygg. Alla uppgifter källa    
  Hasselberg; Graningesläkter volym 1 mellan sidorna 49 och 50.   
  Förs.bok fol.167.                         
  
 
 Familj 25
 Anders Petter Kempe (från familj 13), född 24 juni 1847 i Graninge Bruk,
 Graninge sn (Y). Bosatt i Gålsjö, Boteå sn (Y).
 Utflyttad till Gålsjö i Boteå 1870. Alla uppgifter källa     
 Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol. 51.           
 
 Gift 30 okt 1870 med 
 Elisabet Katarina Angermund, född 26 nov 1843 i Graninge Bruk,
 Graninge sn (Y). Bosatt i Gålsjö, Boteå sn (Y).
 Döpt 27/11. Ingen Dillström eller Angermund som dopvittne. Modern 
 24 år. Utflyttad till Gålsjö i Boteå 1870. Alla uppgifter efter 
 1843 källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol. 51.      
 
 
 
 Familj 26
 Jonas Kempe (från familj 16), född 16 dec 1861 i Bollsta,
 Ytterlännes sn (Y), död 1918. Livförsäkringsinspektör i Bollsta,
 Ytterlännes sn (Y).
 Handlande i Våja som livförsäkringsinspektör. Alla uppgifter   
 källa: Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol.40.        
 
 Gift med 
 Maria Winbladh, född 1865 i Anundsjö sn(Y). Bosatt i Los sn (X).
 Folkskollärardotter från Anundsjö. Nu bosatt hos mågen doktor   
 Sjöberg i Loos i Dalarna. Alla uppgifter källa: Hasselberg;    
 Graningesläkter volym 1 fol.40.                  
 
 Barn:
 Karl Kempe, född 1887, se familj 31.
 
 
 Familj 27
 Anders Johan Kempe (från familj 19), född 11 maj 1865 i Graninge Bruk,
 Graninge sn (Y), död 24 juli 1907 i Forse Bruk, Långsele sn (Y).
 Fabriksarbetare i Forse Bruk, Långsele sn (Y).
 Fabriksarbetare i Forse. Slagskämpe, stor och stark. Död av skador
 erhållna i ett slagsmål. Alla uppgifter källa Hasselberg;     
 Graningesläkter volym 1 fol. 56.                 
 
 Gift 16 juni 1889 med 
 Brita Olivia Olsson, född 29 jan 1870. Bosatt i Forse Bruk,
 Långsele sn (Y).
 Alla uppgifter källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol. 56. 
 
 Barn:
 Johan Algot Kempe, född 2 sept 1889 i Forse Bruk, Långsele sn (Y),
  död 6 febr 1906 i Forse Bruk, Långsele sn (Y). Bosatt i Forse Bruk,
  Långsele sn (Y).
  Alla uppgifter källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol. 56. 
 Jonas Edvin Kempe, född 29 mars 1891, se familj 32.
 
 
 Familj 28
 Johan Petter Kempe (från familj 15), född 4 juni 1865 i Graninge bruk,
 Graninge sn (Y). Arbetare i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
 Var en tid kyrkvärd. Alla uppgifter källa Hasselberg;       
 Graningesläkter volym 1 fol.46.                  
 
 Gift 17 dec 1916 med 
 Sara Johanna Bylund, född 2 jan 1895 i Vik, Graninge sn (Y). Bosatt
 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
 Alla uppgifter källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol.46. 
 
 Barn:
 Hanna Magdalena Kempe, född 22 sept 1917 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
  Bosatt i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
  Alla uppgifter källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol.46. 
  
 
 Familj 29
 Anders Linus Kempe (från familj 16), född 31 okt 1868 i Bollsta,
 Ytterlännes sn (Y). Verkmästare, fabrikör i Bollsta Bruk,
 Örnsköldsvik sn (Y).
 Alla uppgifter källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol. 56. 
 
 Gift med 
 Jenny Elvira Emerentia Viborg, född 6 dec 1869 i Bollsta,
 Ytterlännes sn (Y). Bosatt i Bollsta Bruk, Ytterlännes sn (Y).
 Alla uppgifter källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol. 56. 
 
 Barn:
 Anders Alexander Kempe, född 23 juli 1893, se familj 33.
 Ernst Reinhold Kempe, född 19 jan 1895 i Bollsta, Ytterlännes sn (Y).
  Bosatt i USA.
  Ogift, till Amerika. Alla uppgifter källa Hasselberg;       
  Graningesläkter volym 1 fol. 56.                 
 Hanna Ulrika Elvira Kempe, född 20 febr 1897 i Bollsta,
  Ytterlännes sn (Y). Bosatt i Bollsta, Ytterlännes sn (Y).
  Alla uppgifter källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol. 56. 
 Margareta Elisabet (Betty) Kempe, född 16 aug 1898 i Bollsta,
  Ytterlännes sn (Y). Bosatt i Bollsta, Ytterlännes sn (Y).
  Alla uppgifter källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol. 56. 
 Frans Rudolf Kempe, född 4 okt 1900 i Bollsta, Ytterlännes sn (Y).
  Arbetare i Bollsta, Ytterlännes sn (Y).
  Arbetare i faderns verkstad. Alla uppgifter källa Hasselberg;   
  Graningesläkter volym 1 fol. 56.                 
 Naima Viola Laura Kempe, född 27 okt 1901 i Bollsta, Ytterlännes sn (Y).
  Sömmerska i Bollsta, Ytterlännes sn (Y).
  Alla uppgifter källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol. 56. 
 Valborg Maria Helena Kempe, född 23 mars 1903 i Bollsta,
  Ytterlännes sn (Y). Bosatt i Måviken, Nordingrå sn (Y).
  Alla uppgifter källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol.40  
  och 56.                              
  Gift 8 aug 1929 med 
  Bertil Holmqvist, född 20 febr 1902 i Bollsta, Ytterlännes sn (Y).
  Skogsförvaltare i Måviken, Nordingrå sn (Y).
  Skogsförvaltare för Måvikens AB. Söner och 1 dotter döda små. Alla
  uppgifter källa: Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol.40 och  
  mellan fol.39 och 40.                       
 Alfred Alexander Kempe, född 5 april 1910 i Bollsta, Ytterlännes sn (Y).
  Arbetare i Bollsta, Ytterlännes sn (Y).
  Arbetare på faderns verkstad. Alla uppgifter källa Hasselberg;  
  Graningesläkter volym 1 fol. 56.                 
  
 
 Familj 30
 Lars Linus Kempe (från familj 20), född 17 mars 1874 i Graninge Bruk,
 Graninge sn (Y), död 9 maj 1908 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y). Arbetare
 i Graninge Bruk, Graninge.
 Död genom olycksfall under skogsarbete. Alla uppgifter källa   
 Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol. 48.           
 
 Gift 2 maj 1897 med 
 Tekla Elisabet Ström, född 12 aug 1874 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
 Bosatt i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
 Alla uppgifter källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol. 48 
 och volym 2 fol.30.                        
 
 Barn:
 Klas Andreas Kempe, född 12 sept 1897 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
  Maskinstickare i Graninge Bruk, Graninge sn (Y(.
  Puckelrygg. Alla uppgifter källa Hasselberg; Graningesläkter volym
  1 fol. 48.                            
 Erik August Kempe, född 7 jan 1899 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
  Chaufför i Graninge Bruk, Graninge sn (Y(.
  Deltog i spanska kriget på röda sidan. ejavhörd sedan dess. Alla 
  uppgifter källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol. 48.   
 Hanna Margareta Kempe, född 3 jan 1900 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
  Föreståndarinna i Ålderdomshemmet, Långsele sn (Y).
  Alla uppgifter källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol. 48. 
 Nils Efraim Kempe, född 20 april 1901 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
  Arbetare i Graninge Bruk, Graninge sn (Y(.
  Alla uppgifter källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol. 48. 
 Matts Kempe, född 5 nov 1904 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y),
  död 10 april 1905 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y). Bosatt
  i Graninge Bruk, Graninge sn (Y(.
  Alla uppgifter källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol. 48. 
 Johannes (Jan) Kempe, född 23 febr 1906, se familj 34.
 Lars Linus Kempe, född 30 juni 1908 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y).
  Arbetare i Graninge Bruk, Graninge sn (Y(.
  Alla uppgifter källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol. 48. 
  
 
 Familj 31
 Karl Kempe (från familj 26), född 1887. Bankkamrer, handelsresande
 i Avesta sn (W).
 Bankkamrer i Avesta, förskingrare. Senare handelsresande. Alla  
 uppgifter källa: Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol.40.   
 
 Gift med 
 Sela Segerblom, född 1888. Bosatt i Avesta sn (W).
 Alla uppgifter källa: Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol.40. 
 
 Barn:
 Ragnar Kempe. Ingengör i Kiruna sn (BD).
  Gift. Alla uppgifter källa: Hasselberg; Graningesläkter volym 1  
  fol.40.                              
 Rikard Kempe. Inspektör.
  Inspektör i Småland, gift. Alla uppgifter källa: Hasselberg;   
  Graningesläkter volym 1 fol.40.                  
 Elsa Kempe. Bosatt i Los sn (Y).
  Gift med en läkare Sjöberg i Loos, Dalarna. Alla uppgifter källa: 
  Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol.40.            
  Gift med 
   Sjöberg. Läkare i Los sn (Y).
  Alla uppgifter källa: Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol.40. 
 Ivar Kempe. Dekorationsmålare.
  Gift. Alla uppgifter källa: Hasselberg; Graningesläkter volym 1  
  fol.40.                              
 Gustav Kempe. Kontorstjänsteman.
  Bosatt i Värmland, gift. Alla uppgifter källa: Hasselberg;    
  Graningesläkter volym 1 fol.40.                  
 Harald Kempe. Kontorstjänsteman.
  Gift. Alla uppgifter källa: Hasselberg; Graningesläkter volym 1  
  fol.40.                              
  
 
 Familj 32
 Jonas Edvin Kempe (från familj 27), född 29 mars 1891 i Forse Bruk,
 Långsele sn (Y). Maskinist i Örbäck, Långsele sn (Y).
 Alla uppgifter källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol. 56. 
 
 Gift 22 dec 1918 med 
 Hilma Maria Holmberg, född 2 jan 1897 i Bjurholm sn (AC). Bosatt i Örbäck,
 Långsele sn (Y).
 Alla uppgifter källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol. 56. 
 
 Barn:
 Ingvar Kempe, född 28 mars 1920 i Örbäck, Långsele sn (Y). Bosatt i Örbäck,
  Långsele sn (Y).
  Alla uppgifter källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol. 56. 
 Gunnar Kempe, född 26 dec 1922 i Örbäck, Långsele sn (Y). Bosatt i Örbäck,
  Långsele sn (Y).
  Icke av Svenska kyrkan döpt. Alla uppgifter källa Hasselberg;   
  Graningesläkter volym 1 fol. 56.                 
  
 
 Familj 33
 Anders Alexander Kempe (från familj 29), född 23 juli 1893 i Bollsta,
 Ytterlännes sn (Y). Ingenjör.
 Ingenjör i Frånö. Alla uppgifter källa Hasselberg; Graningesläkter
 volym 1 fol. 56.                         
 
 Gift med 
 Helfrid Fryklund. Bosatt i Bollsta Bruk, Ytterlännes sn (Y).
 Alla uppgifter källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol. 56. 
 
 Barn:
 Nils Anders Olov Kempe, född 29 juli 1927 i Bollsta, Ytterlännes sn (Y).
  Bosatt i Bollsta Bruk, Ytterlännes sn (Y).
  Alla uppgifter källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol. 56. 
  
 
 Familj 34
 Johannes (Jan) Kempe (från familj 30), född 23 febr 1906 i Graninge Bruk,
 Graninge sn (Y). Student i Graninge Bruk, Graninge sn (Y(.
 Studentexamen i Hudiksvall 1928, fil.kand. i Uppsala. Alla    
 uppgifter källa Hasselberg; Graningesläkter volym 1 fol. 48 och  
 volym 2 fol.30. Se hustrun.                    
 
 Gift med 
 Emma Kristina Ström, född 17 febr 1908 i Graninge Bruk, Graninge sn (Y),
 död 1960? i Graninge Bruk, Graninge sn (Y). Bosatt i Graninge Bruk,
 Graninge sn (Y).
 Gift med Jan Kempe. Ingen uppgift om vigselår. Alla uppgifter   
 källa Hasselberg "Graningesläkter" volym 2 fol. 30.